Nad 40€ doprava zdarma
Nákupný košík:
0 €

Ochrana Osobných Údajov

Prostredníctvom webovej stránky www.delimaslovakia.sk k spracúvaniu osobných údajov na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/21014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.), a preto si dovolíme, spracúvaním osobných údajov dotknuté osoby, informovať o nasledovných skutočnostiach:

 

 1. IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV (ĎALEJ AKO „IS“) - Kto je správcom vašich údajov?

Štatutár: Ing. Karol Slezák

Adresa: Vlárska 72, 831 01  Bratislava

IČO: 40782867
podľa §4

 

+421 903 576 402 (Sadzba za bežný hovor - podľa cenníka príslušného operátora), - ďalej len "Správca", ktorý je zároveň Predávajúcim.

 

Pod uvedenými kontaktnými údajmi môžete tiež kontaktovať zodpovednú osobu pre ochranu údajov.

V prípade vášho dodatočného súhlasu môžu byť našimi partnermi aj administrátori údajov získaných na základe vašej aktivity na internete pomocou technológií, ako sú cookies.

 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÉHO OBCHODU V IS E-SHOP A IS MARKETING:

Prevádzkovateľ IS spracúva osobné údaje o dotknutých osobách za účelom vybavovania objednávok, odosielania newsletterov a doručovania objednaného tovaru dotknutým osobám (aj prostredníctvom pošty alebo prepravných spoločností), ktoré si tento objednali v internetovom obchode prevádzkovateľa IS.

 

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV O FYZICKEJ OSOBE (DOTKNUTEJ OSOBE):

meno
priezvisko
adresa (doručenia)
telefonický kontakt
emailový kontakt

firemné údaje (IČO, DIČ)

Fakturačné údaje:

 • Meno a priezvisko / Obchodný názov*
 • Adresa trvalého bydliska / sídla*
 • IČO*, DIČ*

Údaje pre doručenie:

 • Meno príjemcu (dotknutej osoby)
 • Priezvisko príjemcu (dotknutej osoby)
 • Adresa doručenia
 • Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti

Kontaktné údaje:

 • Meno kontaktnej osoby*
 • Telefonický kontakt - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
 • Emailový kontakt - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok, ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.

Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavovania a riešenia prípadných reklamácií.
* údaje právnických osôb

 

POUČENIE O DOBROVOĽNOSTI:

Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi IS vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania si zo strany prevádzkovateľa.

 

POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM:

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám s výnimkou kuriérskych (prepravných) spoločností, z titulu doručovania objednaného tovaru. Prevádzkovateľ IS za účelom doručovania objednaného tovaru uzatvoril zmluvný vzťah s kuriérskymi resp. prepravnými spoločnosťami, ktorým poskytuje osobné údaje dotknutých osôb v uvedenom rozsahu (meno, priezvisko, adresa doručenia, telefonický kontakt).

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

 

ÚPLNÉ ZNENIE SÚHLASU DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Dotknutá osoba (spotrebiteľ) svojim zaregistrovaním sa na tejto webovej stránke internetového obchodu, ako aj odoslaním svojej objednávky prostredníctvom tejto webovej stránky internetového obchodu (e-shopu) na webovej adrese www.delimaslovakia.sk udeľuje, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z., úplné znenie zákona uvedené v zbierke zákonov č. 136/2014 (ďalej len ,,zákon“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých pre účely vybavovania objednávok vrátane doručovania objednaného tovaru (prostredníctvom kuriérskych spoločností) a elektronického zasielanie info a newsletterov, prevádzkovateľovi IS, ktorým je hore uvedená osoba. Súhlas je udeľovaný zákazníkom (spotrebiteľom) dobrovoľne na dobu neurčitú. Súhlas môže byť kedykoľvek zo strany zákazníka (spotrebiteľa) písomne odvolaný, a to zaslaním odvolania zákazníkom (spotrebiteľom) udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na adresu prevádzkovateľa: IS alebo elektronicky: info@delimaslovakia.sk

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu zároveň informuje dotknuté osoby, že napriek prijatým bezpečnostným opatrenia a bezpečnostnej dokumentácii vo forme Bezpečnostného projektu, nie je možné riziko zneužitia osobných údajov eliminovať na 100% a to predovšetkým pri okolnostiach vyššej moci alebo hackerských útokoch.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

§28 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.: Práva dotknutej osoby:
(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracú vanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe sú- hlasu dotknutej osoby.

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 

 

Cookies -skrátené informácie

Čo sú súbory "cookies"?

"Cookies" sú IT dáta, najmä textové súbory, uložené v zariadeniach koncových užívateľov (počítače, telefóny atď.) určené na používanie webových stránok. Tieto súbory umožňujú rozpoznať používateľské zariadenie a správne zobraziť webové stránky prispôsobené jeho individuálnym preferenciám. Súbory cookie obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas skladovania na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

Na čo sú súbory "cookies"?

Súbory cookies sú obsiahnuté v protokole HTTP, ktorý sa používa na komunikáciu medzi internetovým serverom a prehliadačom. Pozostáva z: kľúča, ktorý špecifikuje meno, hodnotu a čas, po uplynutí ktorého sa súbor cookie má odstrániť. Ich funkcie sú väčšinou štandardné pre nastavenia poskytované prehliadačom. Súbory cookies sa používajú na uľahčenie používania webových stránok a na prispôsobenie obsahu, vrátane našich ponúk, používateľským preferenciám a na zvýšenie použiteľnosti a personalizácie obsahu webových stránok.

Aké "súbory cookies" používame?

Existujú dva typy súborov "cookies" - "session" a "trvalé". Prvými sú dočasné súbory, ktoré zostanú na zariadení používateľa, až kým sa odhlásite z webových stránok alebo deaktivujete softvér (webový prehliadač) - potom sa automaticky odstránia z používateľského zariadenia. Súbory "trvalé" zostávajú na zariadení používateľa v čase špecifikovanom v parametroch súboru "cookies" alebo dovtedy, kým ich užívateľ manuálne neodstráni. Súbory cookies, ktoré používajú spolupracujúce subjekty operátora webových stránok, podliehajú vlastným pravidlám ochrany osobných údajov.

Súbory cookies, ktoré používame, sú primárne navrhnuté tak, aby uľahčili používanie našej webovej stránky, napríklad "pamätajú si" informácie, akonáhle sú poskytnuté, takže používateľ ich nemusí vždy poskytovať. Používame tiež súbory cookies, ktoré vám umožňujú prispôsobiť obsah prezentovaný na internete podľa vašich preferencií (napríklad reklám a fotografií).

Ochrana osobných údajov a "cookies"

Keď užívateľ používa našu stránku, používame súbory cookies na identifikáciu prehliadača alebo používateľského zariadenia - "cookies" zhromažďujú rôzne typy informácií, ktoré v zásade nepredstavujú osobné údaje (neumožňujú identifikáciu používateľa). Niektoré informácie, v závislosti od ich obsahu a použitia, však môžu byť spojené s konkrétnou osobou a považované za osobné údaje. V súvislosti s politikou našej firmy sú údaje šifrované, čo zabraňuje neoprávnenému prístupu k nim.

Profilovanie

Používaním technológie cookies, ktorá sa používa na našich webových stránkach, sa môžeme dozvedieť o preferenciách používateľov - napríklad analýzou, ako často navštevujú naše webové stránky alebo aké produkty najviac zobrazujú. Analýza správania online nám pomáha lepšie pochopiť návyky a očakávania používateľov a prispôsobiť ich potrebám a záujmom. Vďaka tejto technológii môžeme nielen ponúknuť používateľovi reklamu, ktorá je pre neho prispôsobená (napríklad reklama vyplývajúca z nedávneho prehliadania) a z dostupných ponúk sa zobrazujú predovšetkým tie, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám používateľa, ale môžeme tiež vytvárať a prezentovať ponuky pre používateľa alebo zľavy, ktoré nie sú k dispozícii ostatným ľuďom.

Prístup k informáciám o činnosti používateľov na internete pomocou súborov cookies nám tiež umožní uskutočňovať analýzy trhu a štatistiky.

Informácie zhromaždené a obsiahnuté v súboroch cookies môžu byť uložené po ukončení relácie prehliadača, čo umožňuje napríklad ich použitie počas následných návštev používateľov.

Presmerovanie/Retargeting

Na základe súborov cookies používame technológiu, ktorá nám umožňuje osloviť používateľov, ktorí už navštívili naše webové stránky na iných webových stránkach, ktoré navštevujú, vrátane tých, ktoré patria subjektom spolupracujúcim s našimi spolupracujúcimi subjektmi.

Nedostatok spojenia medzi reklamou zobrazovanou používateľovi a jeho záujmom a potrebám môže byť pre neho znepokojujúca. Domnievame sa, že je pre užívateľa atraktívnejšie a praktickejšie, aby dostal svoju ponúku v súlade so svojimi záujmami a potrebami identifikovanými v dôsledku analýzy svojho predchádzajúceho správania založeného na technológii cookies. Z tohto dôvodu nás zaujíma sledovanie reklamného obsahu pre používateľa, ktorý používa rôzne webové stránky na poskytovanie reklamného obsahu prispôsobeného jeho predchádzajúcej internetovej aktivite.

Súbory cookies tretej strany(third party cookies)

Cookies, ktoré používame, sú primárne zamerané na optimalizáciu používateľských služieb pri používaní našich webových stránok. Spolupracujeme však s inými spoločnosťami v rámci svojej marketingovej (reklamnej) činnosti. Na účely tejto spolupráce prehliadač alebo iný softvér inštalovaný na zariadení používateľa tiež ukladá súbory cookies od subjektov vykonávajúcich takéto marketingové aktivity. Zoznam našich dôveryhodných spolupracujúcich subjektov si môžete prečítať v našich pravidlách ochrany osobných údajov.

Súbory cookies odosielané týmito subjektmi majú zlepšiť efektívnosť zobrazovania reklám používateľom, ktoré odpovedajú jeho online aktivite - tretie strany poskytujú používateľom reklamný obsah.

Preto počas návštevy našej webovej stránky sú cookies od našich spolupracujúcich subjektov uložené aj vo vašom počítači alebo inom zariadení. Týmto spôsobom sa zhromažďujú napríklad informácie o zobrazovaných alebo zakúpených produktoch.

Odstránenie / blokovanie "cookies"

Pamätajte si, že môžete súhlas s používaním súborov cookies nastaviť prostredníctvom nastavenia ochrany osobných údajov na našich webových stránkach alebo svojho webového prehliadača.

Štandardne internetové prehliadače alebo iný softvér inštalovaný v počítači alebo inom používateľskom zariadení pripojenom k ​​sieti umožňujú uložení určitých typov "cookies" na takéto zariadenie. Tieto nastavenia je možné zmeniť tak, že sa zablokuje používanie "cookies" v nastaveniach webového prehliadača, alebo tak, že používateľ bude informovaný o každom prenose cookies do zariadenia používateľa. Týmto spôsobom môže byť súhlas vyjadrený pri používaní tejto technológie kedykoľvek zmenený alebo zrušený (zablokovanie ukladania cookies v budúcnosti).

Je tiež možné zablokovať cookies tretích strán súčasne s akceptovaním "cookies" prichádzajúcich priamo z nášho e-shopu

Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch spracovania "cookies" sú k dispozícii v nastaveniach softvéru (webový prehliadač).

Obmedzenie používania "súborov cookie" môže ovplyvniť niektoré z funkcií dostupných na webových stránkach.

Upozorňujeme, že odmietnutie súborov cookie sa vzťahuje iba na konkrétny prehliadač. Znamená to, že na inom prehliadači sa budú musieť vykonať rovnaké opatrenia.

 

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES

 1. Aký je toto dokument?

Tieto zásady ochrany osobných údajov a aplikácie Internetového obchodu (ďalej len "Zásady") je informatívny dokument, čo znamená, že nie je zdrojom povinnosti pre zákazníkov a aplikácie internetového obchodu (nie je zmluvou ani Obchodnými podmienkami).

Informácie obsiahnuté v pravidlách sú všeobecné. Podrobné informácie o spracúvaní konkrétnych osobných údajov sú k dispozícii vždy pri ich nadobudnutí v obsahu klauzuly o informáciách umiestnených na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste. Platí to najmä pre informácie o účeloch a právnom základe spracovania osobných údajov, o období ich uchovávania a o príjemcoch, ktorým boli tieto údaje prevedené.

Všetky slová, frázy a skratky, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke a začínajú veľkým písmenom (napr. Predávajúci, Online Store, Electronic Service) by maly byť chápané v súlade s ich definíciou v podmienkach, ktoré sú k dispozícii na na našom e-shope, vrátane aplikácie.

V prípade pochybností alebo rozporu medzi politikou a osobou udeleným súhlasom nezávisle na ustanoveniach podmienok, je vždy rozhodný udelený súhlas alebo zákon. V prípade konfliktu medzi podmienkami a obsahom informačnej doložky poskytnuté správcom pri zhromažďovaní osobných údajov (zvyčajne v internetovom obchode) sa zákazník riadi doložkami poskytnutými pri zhromažďovaní osobných údajov.

 1. Ako sa staráme o Vaše osobné údaje?

Osobné údaje zákazníkov sú spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej aj "GDPR") a ďalšími predpismi platnými počas spracovania niektorých dát. Osobné údaje sú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len "Osobné údaje"). Identifikovateľná fyzickou osobou je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná, najmä na základe identifikátora, ako je vaše meno, identifikačné číslo, adresa, ID na internetu alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby.

Administrátor venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečuje, aby údaje, ktoré zhromaždil, boli:

 • - spracované v súlade so zákonom, spravodlivo a transparentne pre dotknutú osobu,
 • - zozbierané na osobitné, explicitné a legitímne účely a ďalej nespracované spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi;
 • - primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracúvajú;
 • - podľa potreby opravené a aktualizované,
 • - uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby nie dlhšie, ako je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú;
 • - spracované spôsobom zabezpečujúcim primeranú ochranu osobných údajov vrátane ochrany proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu a náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu vhodnými technickými alebo organizačnými opatreniami.

Jak wskazano na wstępie, zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest prywatność Klientów, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Sklep Internetowy lub korzystające z Aplikacji, ale również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:

 1. Ako už bolo uvedené v úvode, pretože si je správca vedomý, že súkromie je pre zákazníkov dôležité, chráni údaje užívateľa nielen v internetovom obchode, alebo v aplikácii, ale aj zákazníki, ktorí poskytli svoje osobné údaje správcovi s využitím iných komunikačných kanálov, tj .: a. webové stránky https://www.facebook.com a akékoľvek iné webové stránky označený značkou Facebooku (vrátane subdomén, medzinárodné verzie, widgetov a mobilné verzie), ktorých prevádzkové princípy sú založené na pravidlách stanovených najmä v https://www.facebook.com/legal/terms, ktoré poskytla spoločnosť Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited (ďalej len "Facebook Service"), vrátane použitia Facebook reklamy zamerané na direct marketing vlastných výrobkov alebo služieb správcu. Pravidlá pre ochranu a využívanie osobných údajov tejto služby sú k dispozícii na Facebooku, napríklad pri : https://www.facebook.com/policy.php. Spravca nemá vplyv na obsah podmienok webových stránok Facebook, vrátane osobných údajov.
 2. plikácie, ktoré umožňujú správcovi spustiť na webových stránkach Facebook reklamné kampane vrátane súťaží.
 1. Za akými účelmi sú informácie o Vás využívané?

Účel a rozsah údajov spracovávaných správcom vždy vyplývajú zo súhlasu zákazníka alebo zákona a sú ďalej špecifikované v priebehu krokov, ktoré zákazník vykonal v online obchode alebo iných komunikačných kanáloch so zákazníkom. Napríklad: (I) Osobné údaje zákazníka môžu byť spracované s cieľom udeliť, predložiť alebo dať mu špecializované ponuky a propagácie, pokiaľ je to možné prispôsobené jeho preferenciám (ktoré môžu mať na neho významný vplyv) len vtedy, ak zákazník súhlasí (nie je k dispozícii ľuďom, ktorí takýto súhlas nevyjadrili); (II), ak sa zákazník produkty nerozhodne zakúpiť cez internetový obchod a vykoná iba rezerváciu vybraných produktov, jeho osobné údaje nebudú sprístupnené dopravcovi vykonávajúcemu prepravu na žiadosť správcu.

Možné účely spracovania Osobných údajov Zákazníkov Správcom sú najmä:

 1. uzatvorenie a realizácia Zmluvy o poskytnutí služieb (Účte) alebo konanie na žiadosť budúceho Zákazníka pred jejím uzavretím (vaše údaje sú spracované za účelom spustenia vášho účtu, aby ste si mohli dopriať výhody, ktoré ponúka, napríklad zadávanie objednávok bez vyplnenia formuláre, prístup do nákupnej histórie, spravovanie vašich súhlasov v službe atď. a umožnenie používania iných služieb dostupných na našej webovej stránke);
 2. uzatváranie a plnenie kúpnej zmluvy či rezervácie, alebo konanie na žiadosť zákazníka pred uzavretím zmluvy (vaše osobné údaje sú potrebné pre vykonanie objednávky a plnení zmluvy. - najmä potvrdenie objednávky alebo poslanie produktu, ako aj v prípade potreby kontaktovať vás v tejto veci);
 3. prijímanie a vybavovanie sťažností;
 4. vedenie súťaže, najmä určenie víťazov súťaže a predávanie cien;
 5. prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;
 6. prezentácia inzerátov, ponúk alebo propagácií (zľav) týkajúcich sa produktov alebo služieb správcu a jeho spolupracujúcich subjektov (ktorého aktuálny zoznam je uvedený ako súčasť online obchodu) určených všetkým príjemcom, najmä na účely realizácie zmluvy o poskytnutí Newsletteru;
 7. vyhodnotenie a analýza činnosti a Informácie o zákazníkovi, a to aj prostredníctvom automatizovaného spracovaní osobných údajov (profilovanie), aby boli poskytované všeobecné reklamy, ponuky a propagačné materiály (zľavy), produkty alebo služby správcu a jej spolupracujúcich subjektov, ktoré budú upravené s ohľadom na záujmy daného zákazníka (bez toho, aby to významne ovplyvnilo jeho rozhodnutia), najmä na účely vykonávania zmluvy o poskytnutí Newsleeteru a analyzovanie trhu a štatistik;
 8. sledovanie nárokov a obhajovanie práv, vrátane tretích strán, ak používajú väčšinu funkcií internetového obchodu a aplikácie; h) dodržiavanie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákonov, napríklad daňových predpisov a účtovníctva, najmä v prípade úplatných zmlúv;
 9. udržiavanie korešpondencie so zákazníkmi vrátane poskytovania odpovedí na správy zákazníkov.

V prípade dospelého zákazníka sa s jeho dodatočným súhlasom môžu spracovávať aj osobné údaje s cieľom prezentovať, vytvárať, udeľovať a realizovať v čo najvyššej možnej miere reklamné, ponukové alebo propagačné akcie (zľavy) určené danému zákazníkovi týkajúce sa produktov alebo služieb správcu a jeho spolupracujúcich subjektov prispôsobený jeho preferenciám (profilovanie) v dôsledku automatického rozhodovania, ktoré môže spôsobiť právne účinky alebo mať významný vplyv na ne, napríklad prostredníctvom krátkodobej zľavy pre konkrétny výrobok, ktorý bol len nedávno preskúmaný v našom obchode (možnosť nie je k dispozícii ľuďom, ktorí nie sú dospelí alebo s tým nesúhlasili).

 1. Aké informácie o Vás využívame?

Správca môže spracovať najmä nasledujúce osobné údaje o zákazníkoch:

 1. používanie online obchodu alebo aplikácie:
  • - osobné údaje poskytnuté vo formulári pri registrácii účtu, zadávaní objednávok alebo vykonávaní rezervácií v elektronickom obchode (najmä: meno a priezvisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, adresa (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, adresa sídla / podnikateľskej činnosti / registrované sídlo [ak je odlišné od doručovacej adresy], číslo bankového účtu a v prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo [IČ DPH/IČO]) a ďalšie údaje zozbierané pri používaní internetového obchodu alebo aplikácie ;
  • - Osobné údaje poskytnuté pre používanie newsletteru, poskytnuté pri použití kontaktného formulára alebo poskytnuté pri podávaní sťažnosti.
  • - Osobné údaje poskytnuté pre účasť na súťažiach;
  • - ďalšie údaje získané najmä na základe aktivity zákazníkov na internete, mobilné aplikácie, vrátane tých, generované prostredníctvom internetového obchodu, aplikácie, alebo z iných komunikačných kanálov použitých klientom, s využitím cookies a podobných technológií,
 2. ktorými sa vypĺňajú údaje do formulára Facebook Lead Ads. Používateľ poskytne správcu osobné údaje, ktoré môžu zahŕňať najmä: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo;
 3. ktorými sa vypĺňajú údaje obsiahnuté v žiadostiach a formulároch aplikácie, ktoré umožňujú správcovi administráciu služieb Facebook reklamnej kampane / súťaže. Užívateľ poskytne správcu údaje uvedené vo formulári, ktoré môžu zahŕňať najmä: meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, číslo topánky.
 1. Musíte vždy poskytnúť Vaše údaje a aké sú eventuálne následky, keď to neurobíte?

Poskytnutie Osobných údajov Zákazníkom je v Internetovom obchode dobrovoľné, ale nevyhnutné pre využívanie určitých funkcií nášho obchodu, napr. Vytvorenie Objednávky Zákazníkom a jej realizácia (uzatvorenie a realizácia Zmluvy o predaji), registrácia Účtu alebo vytvorenie Rezervácii (uzatvorenie a realizácia Zmluvy o poskytnutí služby) , prihlásenie sa k Newsletteru alebo využívanie našich formulárov.

Nevyhnutný rozsah údajov je vždy uvedený v Internetovom obchode (stanovuje údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uzavretie zmluvy / využívanie konkrétne funkcie), v rámci iných komunikačných kanálov so Zákazníkom alebo v Podmienkach. Dôsledkom nedostatok takýchto Osobných údajov môže byť nemožnosť riadneho splnenie požadovaných činností.

 1. Na akom právnom základe používame informácie o Vás?

Podkladom pre spracovanie zákazníckych osobných údajov je predovšetkým potreba plniť zmluvu, ktoré je zmluvnou stranou, alebo je potrebné podniknúť kroky na jeho žiadosť pred tým, než je uzavretá (čl. 6 ods. 1 bod b) GDPR). To platí predovšetkým pre osobné údaje uvedené v registračnom formulári na účte, objednávanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo pre rezervácii v online obchode, rovnako ako pri registrácii k odberu newsletteru. Aj v prípade Osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté v súvislosti so sťažnosťou Zákazníka, právnym základom ich spracovania je potreba vykonať / obslúžiť zmluvu o predaji reklamovaného tovaru.

V prípade spracovania pre marketingové účely vyššie uvedené, s výnimkou tých, ktoré sú realizované v rámci newsletteru, ktorý sa riadi Podmienkami, je základom pre toto spracovanie splnenie cieľov oprávnených záujmov správcu alebo jeho spolupracujúcich subjektov (čl. 6 ods 1 písmeno f) GDPR) pričom v takom prípade sa spolupracujúce subjekty nezúčastňujú na spracovaní údajov klienta. Na druhej strane, pokiaľ partneri správcu môžu mať priamy prístup k týmto informáciám - právnym základom pre takéto spracovanie je dobrovoľný súhlas daný zákazníkom (článok 6 (1) (a) GDPR). Na druhej strane, prezentácia, vytváranie, poskytovanie a realizácia reklamy pre konkrétneho zákazníka, ponúka alebo propagačné akcie (zľavy), ktoré ktoré môžu mať významný vplyv na rozhodnutia spotrebiteľa v oblasti spotrebiteľov, sú založené výlučne na základe automatizovaného spracovania, vrátane profilovania a prispôsobenia jeho preferenciám, sú založené na dobrovoľnom súhlase zákazníka ( Článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR),článok.22 ust. 2 pism. c lit.To sa však týka iba dospelých /plnoletných klientov.

Pre ostatné (iné) účely môžu byť osobné údaje zákazníka spracované na základe:

 1. dobrovoľne vyjadreného súhlasu - napr. osoby vstupujúce do súťaží (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR);
 2. právnej povinnosti - ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti správcu, napríklad keď na základe daňových alebo účtovných predpisov správca účtuje uzavreté kúpne zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
 3. nevyhnutné pre iné účely, ako sú uvedené vyššie, ktoré vyplývajú z oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany, najmä s cieľom určiť, uplatniť alebo obhajovať nároky, komunikovať so zákazníkom aj prostredníctvom kontaktných formulárov (vrátane odpovedí na správy zákazníkov), trhové a štatistické analýzy (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 1. Sú Vaše údaje predmetom profilovania a čo to pre vás znamená?

Pre účely prezentácie všeobecné reklamy, ponuky alebo propagačných akcií (zľavy), určené pre všetkých zákazníkov, a to spôsobom prispôsobený záujmom zákazníka, sa správca môže zoznámiť s jeho preferenciami, napr. analýzou toho, ako často navštevuje internetový obchod a či a aký druh výrobkov nakupuje alebo rezervuje. To umožňuje lepšie pochopenie očakávaní zákazníka a prispôsobenie sa jeho potrebám bez významného ovplyvnenia jeho rozhodnutia. Správca bude tieto opatrenia často vykonávať automatizovaným spôsobom pomocou moderných technológií, aby poskytnutý obsah bol co najaktuálnejší, a zákazník sa s ním mohol rýchlo zoznámiť.

Pre dospelých zákazníkov uvedená analýza záujmov či preferencií bude slúžiť rovnako pre vytváranie, poskytovanie a realizáciu špecializované a vo veľkej miere prispôsobené reklamy, ponuky alebo propagačné akcie (zľavy), automatizovaným spôsobom, čo môže mať právne následky alebo podobným spôsobom významný vplyv, a môže obmedziť prístup ostatných zákazníkov (nie je k dispozícii pre zákazníkov, ktorí nie sú plnoletí alebo nesúhlasí s takým používaním údajov správcom). Od jednoduchého profilovania (tj prispôsobenie našich správ, bannerov vašim záujmom) sa naše akcie vyznačujú tým, že ich výsledok môže výrazne ovplyvniť vaše voľby ako spotrebiteľa, napr. Ich výsledok môže byť veľmi prospešný, dočasný ponuka topánok výlučne pre vás na základe vašej histórie nákupov a správania na našej webovej stránke, ku ktorej nebudú mať prístup ďalší zákazníci. Čím častejšie zákazník využíva služby správcu a nakupuje jeho produkty, tým lepšie môžu byť pre neho pripravené ponúky a prekvapenia.

 1. Komu môžeme poskytnúť Vaše údaje?

Zoznam príjemcov osobných údajov spracovávaných správcom závisí predovšetkým na službách, ktoré zákazník používa.

Zoznam príjemcov osobných údajov tiež vyplýva zo súhlasu zákazníka, alebo z právnych predpisov, a je konkretizovaný v dôsledku krokov zákazníka v internetovom obchode alebo Aplikácii.

Na spracovaní osobných údajov sa môžu v obmedzenej miere zúčastniť spolupracujúce subjekty správcu, najmä ktorí pomáhajú technicky efektívne prevádzkovať internetový obchod alebo aplikáciu, vrátane komunikácie so zákazníkmi (napr. nás podporujú pri odosielaní e-mailových správ, a v prípade reklamných aktivít tiež v marketingových kampaniach), poskytovateľ hostingových alebo dátových služieb, dopravcovia či sprostredkovatelia doručovaniu zásielok, subjekty obstarávacie elektronické platby a platby kreditnou kartou v internetovom obchode, spoločnosti, ktoré vykonávajú servis softvéru, podporu marketingové kampane správcu, rovnako ako poskytovateľa právnych služieb a poradenstva.

Na základe vyššie uvedených zásad môžu byť osobné údaje zákazníka prenesené aj na spoločnosti skupiny eobuwie.pl uvedené v bode 20.

Ako súčasť marketingových (reklamných) aktivít používa správca služby tretích strán, ktoré používajú cookies v online obchode / aplikácii. Katalóg týchto subjektov je podrobne uvedený v nasledujúcich častiach týchto pravidiel.

 1. Sú vaše údaje tiež prevedené do tretích krajín (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru)?

V rámci správcom využívaných nástrojov na podporu svojich súčasných aktivít, poskytovaných napr. spoločnosťou Google, môžu byť osobné údaje zákazníka prenesené do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, a to najmä do Spojených štátov amerických (USA), alebo akejkoľvek inej krajiny, v ktorej subjekt spolupracujúci se správcom uchováva nástroje na spracovanie osobných údajov.

Primeraná ochrana osobných údajov prenášaných správcom je zabezpečená použitím štandardných doložiek o ochrane údajov prijatých na základe rozh


Naspäť