Nad 40€ doprava zdarma
Nákupný košík:
0 €

Obchodné podmienky

I.

Základné ustanovenia

 

Tieto VOP upravujú vzájomné vzťahy pri kúpe tovaru ponúkaného na internetovom obchode www.delimaslovakia.sk medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je Ing. Karol Slezák so sídlom Vlárska 72, 831 01  Bratislava, IČO 40782867 ako predávajúci
a na strane druhej je kupujúci. Kupujúcim je súkromná osoba, živnostník, právnická osoba, organizácia.
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou na strane kupujúceho osoba v postavení spotrebiteľa, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou na strane kupujúceho podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

II.

Bezpečnosť a ochrana informácií

 

Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas so spracovaním  a archiváciou  jeho osobných  údajov v databáze predávajúceho v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení.

III.

Postup spracovania objednávky a uzatvorenia kúpnej zmluvy

 

Kupujúci si vyberie tovar, vyplní požadované údaje a odošle objednávku
Internetový obchod automaticky eviduje a potvrdí objednávku, čím sa uzatvára kúpna zmluva. Kupujúci odoslaním objednávky akceptuje obchodné podmienky predávajúceho . Predávajúci pošle kupujúcemu tovar  prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s

IV.

Dodanie tovaru a platbné podmienky

 

Predávajúci tovar expeduje najneskôr do 72 hodín po prijatí objednávky a zasiela ho kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty. Slovenská pošta tovar dodá približne za 2-4 pracovné dni. V prípade, že nezastihne príjemcu, v poštovej schránke nechá oznámenie o uložení zásielky na pošte. Doba úschovy je 10 dní.
Neprevzatie zásielky zákazníkom
V prípade neprevzatia zásielky kuujúcim (na základe objednávky) si vyhradzujeme právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

V.

Ceny

 

Všetky ceny v internetovom obchode sú konečné vrátane DPH.  Ku konečnej sume si predávajúci účtuje iba poštovné. Predávajúci má právo ceny meniť podľa vlastného uváženia, nie však meniť ceny tovaru po odoslaní objednávky. Akciové ceny platia po dobu časovo určenú.

VI.

Odstúpenie od zmluvy

 

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v prípade, že tovar objednal inak ako osobne a bol mu doručený ľubovoľnou prepravnou službou. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je nutné splniť nižšie uvedené podmienky:
a) Odoslať list (najlepšie e-mailom na adresu info@delimaslovakia.sk ) s textom: "Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č. (číslo faktúry) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet číslo:................. Dátum a podpis.
b) Tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženou kópiou vyššie uvedeného listu.
c) Tovar odoslaný a doručený späť na adresu predávajúceho, musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, najlepšie nerozbalený, nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a kompletný, spolu s kópiou dokladu o zaplatení. Neposielajte tovar na dobierku, inak nebude prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. V prípade nedodržania niektorej z uvedených náležitostí má predávajúci právo odmietnuť vrátený tovar alebo pomerne znížiť čiastku, za ktorú bude tovar prijatý naspäť. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.
d) Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vám peniaze za tovar zašleme prevodom na účet, a to najneskôr do 14 pracovných dní po obdržaní tovaru. V hotovosti či šekom peniaze neuhradzujeme.
e) V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

VII.

Dodanie tovaru a platobné podmienky

 

Tovar zasielame slovenskou poštou. Cena dopravy je súčasťou položiek v objednávke kupujúceho. Cena dopravy sa môže meniť v závislosti na množstve objednaného tovaru, podľa aktuálnych akcií a pod., čo môže kupujúci sledovať pri zobrazení svojho košíka. Balné je zdarma. 

VIII.

 Reklamácia

 

Kupujúci môže náš tovar reklamovať e-mailom na kontakty uvedené v sekcii kontakt. Musí uviesť dôvody reklamácie a doručiť nám reklamovaný tovar. Predávajúci sa zaväzuje v prípade opodstatnenej reklamácie vybaviť ju do 30 dní a na vlastné náklady poslať kupujúcemu nový, nepoškodený výrobok rovnakého druhu. Poškodený tovar je nutné vrátiť predávajúcemu, poštovné si hradi kupujúci.
Veríme, že na našich produktoch nebude čo reklamovať.
Poškodenie tovaru pri doručení: Kupujúci je povinný si skontrolovať tovar pri doručení. V prípade evidentného poškodenia tovaru vzniknutého počas doručenia má nárok na vrátenie tovaru. Kupujúci spíše s prepravcom reklamáciu, tovar neprevezme. Kupujúci nás bude neodkladne informovať o tejto skutočnosti. Tovar nám bude vrátený a my kupujúcemu pošleme nový tovar na naše náklady.

IX.

Záverečné ustanovenia

 

Vo veciach, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Kupujúci zaslaním objednávky tovaru akceptuje tieto obchodné podmienky, ku ktorým sa potvrdením objednávky zaviazal aj predávajúci.
Tieto Obchodné podmienky platia od 1.12.2014 do vydania nových VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

            Ďalšie všeobecné podmienky

Používanie webovej stránky je pre každého používateľa zadarmo.
Registrácia na stránku je dobrovoľná a bezplatná.

 

 

 


Naspäť